Thông báo thay đổi số điện thoại liên hệ

Kính gửi Quý Khách hàng

Hotline

Công ty “Nutri Miền Nam” xin thông báo rằng số điện thoại của chúng tôi sẽ thay đổi theo kế hoạch thay đổi mã vùng 59 tỉnh thành của chính phủ Việt Nam.

Cụ thể như sau:

Thay đổi số điện thoại
Trước thay đổi Sau thay đổi
01234.903.468 0834.903.468

Số điện thoại sẽ được thay đổi từ ngày 26/09/2018

Trân trọng kính báo!

0834 903 468